Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се отнася до личните данни на контрагенти, служители и др.физически лица, които „,Гренбоел“ АД, с ЕИК BG175223559, събира с цел да предостави услуги и продукти съгласно предмета си на дейност.

Политиката за защита на личните данни, която прилагаме, касае както данни, събирани от субектите на лични данни чрез различни форми на кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Тази Политика за поверителност цели да предостави пълна информация за практиките, които прилагаме при защитата на личните данните на контрагенти, служители на дружеството и др.физически лица за техните права, отнасящи се до събраните лични данни чрез споменатите по-горе методи.

Въведение

При процеса на събиране, съхранение и обработване на личните данни на субектите, „Гренбоел“ АД, съблюдава редица закони и нормативни правила, които определят принципите на съхранение и обработване на личните данни, както и гаранциите за защита на личните данни, които трябва да бъдат приложени. Тези закони и нормативни правила включват, но не се ограничават до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Категории лични данни, които събираме от Вас

Данните, които „Гренбоел“ АД събира от Вас, съответстват на тези, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за използването на услуги, сключване на договори и закупуване на изделия, произвеждани от дружеството.

Информация, която вие сте ни предоставили
Това може да бъде ваш имейл адрес, име, пощенски или домашен адрес и т.н. Основно, това е информацията, която ни е необходима, за да ви предоставим съответен продукт/услуга или да подобрим вашия престой при нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да можете да извършвате различни дейности в сайта ни, включително да коментирате. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес. 

Информация, която автоматично се събира за вас
Тук се включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ или други инструменти за вашата интернет сесия. Например, това е информация за вашата кошница за пазаруване, вашият IP адрес, вашата история на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва, за да се подобри вашето преживяване на клиент при нас. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите действия може да бъдат включени в регистър (log).

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че те имат законово основание да споделят тази информация с нас. Това е информация, която вие сте им предоставили директно или която те са събрали за вас на друго законово основание. Вижте списък с нашите партньори по-долу. 

Обществено достъпна информация
„Гренбоел“ АД не обработва специални категории лични данни, съгласно дефиницията за това в чл. 9, параграф 1 от ОРЗД, а именно лични данни,  разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ангажираме се да Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случаите, когато е необходимо да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но които „Гренбоел“ АД счита за нужно и/или има законен интерес от тяхното събиране, или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси.

Цели на събиране и начин на използване на личните данни

Вашите лични данни биват събирани, обработвани и съхранявани  от „Гренбоел“ АД, за да:

 • ви предоставим нашите услуги. Това включва например регистриране на вашия акаунт; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на промоционални продукти по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация с вас; уведомяване към вас при промяна на услуги;
 • подобряване на вашето изживяване като клиент;
 • спазване на задължение съгласно закон или договор.

Използваме вашите лични данни на законосъобразна основа и/или с вашето съгласие. Във връзка със сключването на договор или изпълняването на договорни задължения, обработваме вашите лични данни със следните цели:

 • да ви идентифицираме;
 • да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предложим продукт;
 • да се свържем с вас за осъществяване на продажба или за извършване на фактуриране;

Въз основа на законосъобразен интерес обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпратим персонализирани оферти (от нас и/или от наши строго подбрани партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база данни (поведение на пазаруване и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на продуктите/услугите, които предлагаме/предоставяме;
 • да съставяме въпросници за удовлетвореност на клиентите;

Освен ако не ни информирате друго, считаме за част от нашия законосъобразен интерес да ви предлагаме продукти/услуги, които са сходни или еднакви с вашата история на покупките/посещенията. С вашето съгласие обработваме личните ви данни за следните цели:

 • да ви изпращаме информационни бюлетини и оферти за кампании (от самите нас или от наши строго подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Обработваме вашите лични данни, за да изпълним задължения, произтичащи по закон и/или използваме вашите лични данни за възможности, предоставени по закон. Запазваме си правото да направим събраните от нас лични данни анонимни и да ги използваме по този начин. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика единствено когато те са анонимизирани. Запазваме информация за плащане/фактуриране и друга информация събрана от вас докато това е необходимо за счетоводни цели или други законови задължения, но не по-дълго от предвиденото в закона. Може да обработваме вашите лични данни за допълнителни цели, които не са упоменати тук, но отговарят на оригиналната цел, за която данните са били събрани. За да го направим, сме се постарали:

 • да се уверим, че връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за последваща обработка;
 • последващата обработка да не навреди на вашите интереси, и да осигурим подходящата защита за обработката.

Разкриване на лични данни и споделяне на информация пред трети лица 

„Гренбоел“ АД разкрива лични данни на трети лица само в определени случаи.  Такива трети лица са държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон,  в случай на откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности. Ангажираме всички тези трети страни да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да съблюдават нормативната уредба и  Политиката на „Гренбоел“ АД за защита на личните данни.

Пренос на лични данни 

„Гренбоел“ АД отговаря за прехвърлянето на данните  без затруднения и гарантира, че те се предават със съответното ниво на комуникационна сигурност. „Гренбоел“ АД прави оценка на специфичните рискове, свързани с преносимостта на данните, и предприема подходящи мерки за намаляване на риска.

Защита на личната информация 

В процеса насъбиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни се стремим да спазваме изискванията на всички законови разпоредби, като прилагаме необходимите технически средства и организационни мерки за сигурност.

Период (срок) на съхранение на Вашите личните данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, се ангажираме да съхраняваме Вашите лични данни за срок, основан на определени параметри, сред които стремежът ни да ви предоставим продукти и услуги с оптимално качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Когато отпадне необходимостта да събираме и съхраняваме личните данни за упоменатите цели, ние пристъпваме към тяхното заличаване, анонимизиране или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Вашето право на достъп и получаване на информация 

Можете да се свържете с нас по всяко време и да поискате достъп до вашите лични данни, както и да получите информация за това какви лични данни обработваме, целите на съхранението им, начина им на използване и сроковете на съхранение.

В качеството ви на субекти на лични данни и в защита на вашите права можете да отправите към „Гренбоел“ АД следните искания:  искане за преносимост на данните, искане за достъп, искане за коригиране, искане за ограничаване на обработването, искане за пренасяне на данните,  възражение срещу обработване, както и искане за изтриване („право да бъдеш забравен“). Определени обстоятелства Ви гарантират правото да предявите изискване Вашите лични данни да бъдат изтрити. Това е възможно в случаите, когато съхранението и обработването на личните Ви данни не са повече необходими за целите, за които са били събирани, обработвани и съхранявани; в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране, обработване и съхранение; в случай че е констатирана незаконосъобразност при събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни; в други случаи, определени от нормативната уредба и законовите разпоредби за защита на личните данни. В определени случаи ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

При констатиране на случаи на нарушаване на Вашите права, можете да подадете до „Гренбоел“ АД оплаквания относно на начина на разглеждане на искането Ви за достъп до данните, оплаквания относно начина на разглеждане на Вашите искания или жалби, жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане / жалба.

За целите на вашите запитвания, искания и жалби относно събирането, обработването и съхранението на лични данни, Ви предоставяме следния имейл адрес, на който можете да ни пишете и да получите необходимата информация относно Вашите лични данни: sales@cincinion.com Можете да адресирате Вашите запитвания и на административния адрес на дружеството: гр. София, 1111, ж-к Яворов, блок 72

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон:   02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

„БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

Използваме „бисквитки“ и/или други сродни технологии да анализираме потребителско поведение, да администрираме уебсайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация относно потребители. Това се прави с цел персонализиране и подобряване на вашето изживяване при нас. „Бисквитката“ представлява малък текстови файл, който се съхранява на вашия компютър. „Бисквитките“ съхраняват информация, която се използва, за да подпомага работата на сайта. Само ние можем да достъпваме „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ от вашия браузер. Ако изберете да деактивирате „бисквитките“, това може да попречи на осъществяването на някои функции, които да желаете да използвате в нашия сайт. Използваме „бисквитки“ за следните цели:

 • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са ви необходими, за да можете да използвате някои важни функционалности от нашия уебсайт, като например да влезете с потребителско име и парола. Такива „бисквитки“ не събират никаква лична информация.
 • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на нашата услуга по-удобно и да възможност за по-персонализирани характеристики. Например, те може да запомнят вашето име и парола в полетата за коментар, така че да не е необходимо да въвеждате тази информация всеки път, когато публикувате коментар при нас.
 • Аналитични „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да проследяват използването и функционирането на нашия уебсайт и услуги
 • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да предоставят реклами, които са свързани с вас и вашите интереси. В допълнение те се използват, за да ограничат броя пъти, в който виждате дадена реклама. Обикновено те се разполагат в сайта от рекламни мрежи с разрешение на оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили даден сайт и информацията се предава на други организации като например рекламодатели. Често целевите или рекламни „бисквитки“ се обвързват с функционалност на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахнете бисквитките, съхранявани на вашия компютър, посредством настройките на вашия браузер.Също така можете да контролирате някои бисквитки от трети лица, като използвате платформи за увеличаване на сигурността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. . Ако желаете допълнителна информация за „бисквитките“ (на английски език), посетете allaboutcookies.org. Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google имат собствена политика за съхраняване на лични данни, която можете да прегледате през техният сайт или тук. Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

Вашето съгласие за промени по Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да актуализираме тази Декларация за поверителност по всяко време с оглед осигуряване на оптимална защита на Вашите лични данни и предоставянето на пълна информация относно Вашите права и нововъзникнали промени.

Дата на последна актуализация: 03.11.2020